• Атанын уулу болуш - урмат,

Элдин уулу болуш - баарынан кымбат.