• Атанын уулу болуш — урмат,
Элдин уулу болуш — баарынан кымбат.